IPARD Program

IPARD predstavlja deo IPA pretpristupne pomoći EU, kako bi se ojačali sektori proizvodnje i prerade u poljoprivredi. Na taj način se teži usklađivanju i približavanju nacionalnih standarda u ovoj oblasti, sa akcentom na bezbednosti hrane, dobrobiti životinja, zaštiti životne sredine i diversifikaciji ruralnih područja.

Za sada su u Srbiji akreditovane 3 mere po kojim UAP raspisuje Javne pozive: Mera 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, Mera 3 – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketina poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva i Mera 7- Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja.

IPARD program je u Srbiji počeo da se primenjuje 2017.godine, raspisivanjem Prvog javnog poziva. Nakon njega je raspisano još nekoliko javnih poziva u okviru različitih mera na koje je ovaj program podeljen. U zavisnosti čime se bavite u poljoprivredi, IPARD program može da podrži Vaše planove za investiranje.

Iznos podsticaja u prihvatljivim troškovima iznosi:

Mera 1Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

– 60% ukupnih prihvatljivih troškova investicije;
– 65% u slučaju kada je investiciju realizovao mladi poljoprivrednik (mlađi od 40 godina na dan donošenja rešenja o odobravanju projekta);
– 70% za investicije u planinskim područjima, u skladu sa Pravilnikom o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi („Službeni glasnik RS“, broj 39/2016);
– dodatnih 10% za investicije u upravljanje otpadom i otpadnim vodama.

Bez obzira na sektor ulaganja, svi podnosioci mogu da podnesu zahtev za odobravanje projekta za nabavku određene poljoprivredne mehanizacije (isključujući žitne kombajne) i opreme. Takođe, svi sektori mogu da učestvuju za podsticaje za nabavku traktora do 100 kW.

Mera 3– Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketina poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva

– 50% ukupnih prihvatljivih troškova investicije,
– dodatnih 10% za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

Mera 7Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja (subvencije u turizmu)

– 65% ukupnih prihvatljivih troškova investicije

U prihvatljive investicije spadaju:
– izgradnja objekata za pružanje turističkih usluga (objekti za spavanje, prostor za predah, rekreaciju, teren za tenis, otvoreni i zatvoreni objekat sportske rekreacije, dečje igralište, bazeni…)
– opremanje objekata (nameštaj, televizijska oprema, satelitski prijemnici, radio, audiooprema, mašine i oprema za pranje, sušenje, peglanje…)

Mesto investicije mora biti u ruralnom području.

Sektor povrća

Ako u RPG-u ima upisano od 0,5 ha do 5 ha povrća u zaštićenom prostoru ili od 3 ha do 100 ha povrća na otvorenom prostoru

Prihvatljive investicije

Sektor povrća: Mera 1

 1. Nabavka opreme, mašina i mehanizacije, uključujući nabavku traktora (do 100 kW)
 2. Izgradnja/proširenje/renoviranje/modernizacija plastenika/staklenika i objekata za proizvodnju povrća, kao i nabavka opreme i/ili materijala za proizvodnju povrća, cveća i rasada
 3. Investicije u sisteme za navodnjavanje (otvoreno polje) povrća koristeći podzemne i površinske vode;
 4. Investicije u izgradnju/rekonstrukciju/opremu za objekte za skladištenje povrća; uključujući ULO hladnjače;
 5. Izgradnja sistema za navodnjavanje, uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice.

Sektor povrća: Mera 3

 1. Izgradnja/proširenje/modernizacija prostorija koje se koriste za preradu hrane u skladu sa relevantnim standardima EU;
 2. Objekti i oprema za preradu voća i povrća (čuvanje, pasterizacija, sušenje, zamrzavanje itd.);
 3. Oprema za pakovanje i etiketiranje, uključujući linije za punjenje, umotavanje, obeležavanje, itd.;
 4. Ulaganje u obnovljive izvore energije (izgradnja, instalacija i oprema), prvenstveno za sopstvene potrebe;
 5. Fizičke investicije u uspostavljanje sistema bezbednosti hrane i sistema kvaliteta (GHP, GMP, HACCP).

Sektor voća

Ako u RPG-u ima upisano od 0,5 ha do 5 ha povrća u zaštićenom prostoru ili od 3 ha do 100 ha povrća na otvorenom prostoru

Prihvatljive investicije

Sektor voća: Mera 1

1. Кupovina mašina, opreme i mehanizacije, uključujući traktore (do 100 kW)
2. Investicije u izgradnju, proširenje, renoviranje i opremanje plastenika ili staklenika
3. Investicije u izgradnju, proširenje, renoviranje i opremanje objekata za skladištenje voća, uključujući ULO hladnjače
4. Izgradnja i nabavka opreme za sisteme protivgradne zaštite
5. Izgradnja sistema za navodnjavanje i nabavka opreme i uređaja za navodnjavanje
6. investiranje u sisteme za navodnjavanje na gazdinstvu koristeći podzemne vode (izvori i bunari) i površinske vode (reke, jezera i rezervoari) i izgradnju sistema za navodnjavanje uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice koji će doprineti uštedi u količini potrošene vode;
7. podizanje novih matičnih zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala.
8. Izgradnja objekata za konzervaciju i multiplikaciju sadnog materijala i nabavka opreme/uređaja/materijala (uključujući biljni materijal) za rasadničarsku proizvodnju, kao i skladišnih kapaciteta za čuvanje sadnog materijala.

Sektor voća: Mera 3

1. Izgradnja/proširenje/modernizacija prostorija koje se koriste za preradu hrane u skladu sa relevantnim standardima EU;
2. Objekti i oprema za preradu voća i povrća (čuvanje, pasterizacija, sušenje, zamrzavanje itd.);
3. Oprema za pakovanje i etiketiranje, uključujući linije za punjenje, umotavanje, obeležavanje, itd.;
4. Ulaganje u obnovljive izvore energije (izgradnja, instalacija i oprema), prvenstveno za sopstvene potrebe;
5. Fizičke investicije u uspostavljanje sistema bezbednosti hrane i sistema kvaliteta (GHP, GMP, HACCP).

Sektor groždja

Ako u RPG-u ima upisano od 2 ha do 100 ha vinograda

Prihvatljive investicije

Sektor groždja: Mera 1

 1. podizanje novih, restruktuiranje i konverziju postojećih (krčenje i podizanje) zasada vinove loze;
 2. kupovinu voćarsko-vinogradarskih traktora (do 100 kW), mašina za zaštitu bilja, rezidbu, tarupiranje, berbu i obavljanje drugih agrotehničkih i ampelotehničkih mera i opreme;
 3. investiranje u sisteme protivgradne zaštite na gazdinstvu za vinograde (uključujući računarsku opremu);
 4. investiranje u sisteme za navodnjavanje na gazdinstvu koristeći podzemne vode (izvori, bunari) i površinske vode (reke, jezera i rezervoari) i izgradnju sistema za navodnjavanje uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice koji će doprineti uštedi u količini potrošene vode;
 5. investiranje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za grožđe, uključujući ULO kapacitete.

Sektor groždja: Mera 3

1. izgradnja/renoviranje i opremanje pogona, odnosno prostorija koje se koriste za preradu grožđa, odnosno proizvodnju i skladištenje vina /vinskih proizvoda i aromatizovanih proizvoda na bazi vina;
2. izgradnja/renoviranje i opremanje prostora za degustaciju, evaluaciju i prezentaciju vina;
3. oprema, uređaji i sudovi za proizvodnju, punjenje/pakovanje i čuvanje vina / vinskih proizvoda i aromatizovanih proizvoda na bazi vina i druga specijalizovana i laboratorijska oprema, instrumenti i uređaji;
4. oprema za dezinfekciju radnika;
5. ulaganje u obnovljive izvore energije (izgradnja instalacija i oprema) prvenstveno usmereno na sopstvene potrebe;
6. investiranje u uspostavljanje i implementaciju sistema bezbednosti hrane, sistema kvaliteta i geografskog porekla;
7. promovisanje oznaka i proizvoda sa geografskim poreklom.

Sektor ostalih useva

Ako u RPG-u ima upisano od 2 ha do 100ha ostalih useva

Prihvatljive investicije su podeljene po količini prijavljene zemlje na PG:

od 2 do 50 ha

Traktor do 100 kW, mašine i mehanizacija
Izgradnja skladišnih objekata i oprema u skladu sa biljnom kulturom i prosečnom visinom prinosa

od 50 do 100 ha

Kupovina mehanizacije i mašina za poljoprivrednu proizvodnju (osim kombajna);
Izgradnja skladišnih objekata i opreme.

preko 100 ha

Izgradnja, proširenje, renoviranje, modernizacija i opremanje skladišnih kapaciteta.
Mogu da učestvuju isključivo na Meri 1.

Sektor mesa

Prihvatljive investicije su podeljene po broju životinja koje su prijavljene na gazdinstvo.

Sektor mesa: Mera 1

Ako poljoprivredna gazdinstva imaju između 20 do 1.000 goveda; 150 do 1.000 ovaca i/ili koza; 100 do 10.000 svinja; 30 do 400 krmača; 4.000 do 50.000 brojlera; objekat za proizvodnju roditeljskog jata kokošaka teškog tipa

1. Investicije u izgradnju i opremanje objekata:
– štale
– objekti za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, opremu za sprečavanje zagađenja vazduha
– skladišni kapaciteti za stajnjak, uključujući specifičnu opremu za objekte za manipulaciju i korišćenje stočne hrane i stajnjaka
– specijalizovana oprema za transport stajnjaka

2. Ulaganje u mašine, opremu i mehanizaciju (uključujući traktore do 100 kW)

3. Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu

 

Sektor mesa: Mera 1

Ako poljoprivredna gazdinstva imaju više od 1.000 goveda; 1.000 ovaca i/ili koza; 10.000 svinja; 400 krmača; 50.000 brojlera po turnusu

1. Investicije u izgradnju objekata za skladištenje stajnjaka i/ ili nabavka specifične opreme i mehanizacije za manipulaciju i
korišćenje stajnjaka

2. Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu

3. Nabavka traktora do 100 kW

Sektor mesa: Mera 3

1. izgradnja/renoviranje objekata za klanje / objekata za preradu mesa i rashladnih prostorija za skladištenje, kao i oprema za klanice i objekte za preradu mesa;
2. tehnologija i oprema za tretman otpada i pratećih proizvoda;
3. investicije u uspostavljanje sistema bezbednosti hrane (GHP, GMP, HACCP);
4. IT hardver i softver za praćenje, kontrolu i upravljanje;
5. ulaganje u obnovljive izvore energije (izgradnja, instalacija i oprema), prvenstveno usmerena za sopstvene potrebe.

Sektor mleka

Prihvatljive investicije su podeljene po broju životinja koje su prijavljene na gazdinstvo.

Sektor mleka: Mera 1

Ako poljoprivredna gazdinstva imaju od 20 do 300 mlečnih krava

1. Investicije u izgradnju i opremanje objekata:
– za štale, uključujući opremu za objekte za proizvodnju mleka, opremu za mužu;
– opremu za hlađenje mleka i skladišne objekte na gazdinstvu;
– objekte i opremu za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, kao i opremu za sprečavanje zagađenja vazduha, skladišne kapacitete za stajnjak, uključujući specifičnu opremu za manipulaciju i korišćenje stočne hrane i stajnjaka

2. Investicije u mašine, opremu i mehanizaciju (uključujući traktore do 100 kW)
3. Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu

Sektor mleka: Mera 1

Ako poljoprivredna gazdinstva imaju više od 300 mlečnih krava

1. Investicije u izgradnju objekata za skladištenje stajnjaka i/ili nabavka specifične opreme I mehanizacije za manipulaciju I korišćenje stajnjaka

2. Investicije u proizvodnju, energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu

Sektor mleka: Mera 3

1. izgradnja/proširenje/modernizacija sabirnih centara za mleko i postrojenja za preradu mleka;
2. oprema za skladištenje i hlađenje mleka i specijalizovana oprema za prevoz mleka;
3. oprema i tehnologija za unapređenje i kontrolu kvaliteta i higijene;
4. investicije za uspostavljanje sistema bezbednosti hrane (GHP, GMP, HACCP);
5. IT hardver i softver za registar mleka i praćenje, kontrolu i upravljanje proizvodnjom i preradom;
6. ulaganje u tehnologiju za uštedu energije, zaštite životne sredine, opreme i postrojenja za preradu otpada i međuproizvoda i uklanjanje otpada;
7. specijalizovana vozila za prevoz mleka

Sektor jaja

Prihvatljive investicije su podeljene po broju kokošaka koje su prijavljene na gazdinstvo.

Prihvatljive investicije

Sektor jaja: Mera 1

Ako poljoprivredna gazdinstva imaju više od 5000 do 200.000 kokošaka nosilja, odnosno poljoprivredna gazdinstva koja imaju upisan objekat za proizvodnju roditeljskog jata kokošaka lakog tipa, odnosno odgoj kokošaka nosilja

1) izgradnju i/ili opremanje:
• objekata za uzgoj kokošaka nosilja, proizvodnju i skladištenje jaja, kao i hrane za životinje,
• objekata za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, sprečavanje zagađenja vazduha, skladištenje stajnjaka;
2) poljoprivrednu mehanizaciju (uključujući traktore do 100 kW) i opremu;
3) proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

 

Sektor jaja: Mera 1

Ako poljoprivredna gazdinstva imaju kapacitet objekta većim od 200.000 kokošaka nosilja, na početku investicije su prihvatljiva za investiranje u rekonstrukciju i/ili opremanje:

1) objekata radi ispunjenja EU standarda u vezi sa dobrobiti životinja;
2) objekata za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, sprečavanje zagađenja vazduha, skladištenje stajnjaka;
3) investiranje u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu

Sektor jaja: Mera 3

1. izgradnja/renoviranje objekata za preradu jaja, objekata za pakovanje i skladištenje,
2. nabavka opreme za preradu jaja, skladištenje, oprema za tretman otpada i nusproizvoda,
3. fizičko investiranje u uspostavljanje sistema bezbednosti hrane (GHP, GMP, HACCP),
4. IT hardver i softver za praćenje, kontrolu i upravljanje, ulaganje u obnovljive izvore energije (izgradnja instalacija i oprema) prvenstveno usmerena na sopstvene potrebe.

Hajde da radimo zajedno

Naš tim čine četiri čoveka koji se bave finansijama i poljoprivredom, ali imamo i mnogo stručnih saradnika iz različitih oblasti poljoprivrede. Trudimo se da iskombinujemo znanja i iskustva, te napravimo sveobuhvatnu podršku našim klijentima.

Marija 064/23-89-404
Nebojša 063/843-89-36
Dragan 064/25-21-764
Miloš 063/167-98-72

ipardsistem@gmail.com